א-לה כפר גיליון 199 אוקטובר 2011 | פתח דבר - ניר שילה

פתח דבר - ניר שילה

עברו "הימי הנוראים", ורק ארבעה ימים מפרידים בין יום הכיפורים לחג הסוכות הוא "זמן שמחתנו". המעבר המהיר הזה הנו ברוח הכתוב בתהילים צ"ז: "אור זרוע לצדיק, ולישרי לב – שמחה". לאחר שנתיישרו הלבבות ביום הכיפורים, באה השמחה וקורת הרוח של חג הסוכות. ואכן, מצוות השמחה כהוראה לחג זה מוזכרת שלוש פעמים:

1. "ושמחתם לפני ה' אלוהיכם שבעת ימים" (ויקרא כ"ג);  

2. "ושמחת בחגיך ..." (דברים ט"ז);

3. "והיית אך שמח" (דברים ט"ז).

בכל מקום במקורות בו מדובר על חג סתם, מבלי לציין את שמו, ידוע שהכוונה היא לחג הסוכות. חג זה, הנקרא גם "חג האסיף", באשר הוא חל בעונה החקלאית, בה נאספת התבואה מן השדות, נמשך שבעה ימים, המתחילים בט"ו בתשרי. היום השמיני פטור ממצוות הסוכה, שהיא עיקרו של החג, הוא "מקרא קודש", כלומר יום חג לכל דבר, וקרוי שמיני עצרת, על שם הכתוב: "ביום השמיני עצרת תהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו" (במדבר כ"ט). "אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בתום שבעת ימי הרגל: 'היעצרו עמי יום אחד נוסף – כי קשה עליי פרידתכם' ... ". בארץ ישראל משולב חג שמיני עצרת בחג שמחת תורה, בו מסיימים את קריאת חמשת חומשי התורה ומתחילים שוב מבראשית.

אסיים בשירה של שמרית אור "יחד", ובתפילה לחזרתו המהירה של גלעד שליט בריא ושלם.

 

יחד / שמרית אור

עוד נדע ימים טובים מאלה,
עוד נדע ימים טובים פי אלף
שורשינו יעמיקו סלע
כמו ארזים בהר.

עוד נדע ימים טובים מאלה,
עוד נמתיק מימיו של ים המלח,
כשדה ירוק אחר השלף
כאשד בלב מדבר.

יחד - כל הדרך,
יחד - לא אחרת,
יד ביד נושיט לטוב
שעוד יבוא, בא יבוא.

יחד - כל הדרך,
יחד - לא אחרת,
יחד איש אל איש יפתח
את לבבו.

רק אם נאמין בעוז הרוח,
רק אם נאמין ולא ננוח
מן המיצרים אל ים פתוח
כמים רבים נסער.

רק אם נאמין ודאי נצליח,
רק אם נאמין ודאי נגיע
בימים של סער ברקיע
כאש התמיד נבער.

יחד - כל הדרך...

 

חג שמח

וקריאה נעימה