ppage!
פנאי תקנון

פנאי - פורטל התיירות של הגליל מערבי

כניסה ללקוחות
צימרים ובתי מלון מסעדות ואירוח אטרקציות ואתרים טיפולים וספא טיולים ומדריכים תרבות ואומנות שופינג ומתנות לקבוצות וארגונים

כדאי לכםתקנון רכישת כסף פנאי והשימוש בו


התקנון מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך מתייחס לגברי ונשים במידה שווה 
 
1. הרוכש שטרות "כסף פנאי" (להלן הרוכש או רוכש) זכאי לקבלם לאחר אישור העסקה בחברת האשראי. 
2. השימוש בשטרות "כסף פנאי" ייעשה רק בעסקים המכבדים "כסף פנאי" (להלן העסקים, העסק, עסקים או עסק), שפרטיהם מופיעים באתר האינטרנט. 
3. השטרות הם אישיים ורק הרוכש באופן אישי רשאי להשתמש בהם. שמו של הרוכש ומספר תעודת הזהות שלו יצוינו על גבי שטרות "כסף פנאי". 
4. השימוש בכסף פנאי לצורך תשלום בעסקים מותנה בהצגת תעודת הזהות של הרוכש. 
5. חברת "כסף פנאי" מתחייבת להחזיר לכל רוכש שטרות "כסף פנאי" את הסכום ששילם בפועל, במידה ויבקש זאת, בכפוף למפורט בסעיף 6 להלן. 
6. החזר התשלום כמפורט בסעיף 5 לעיל מותנה בהצגת השטרות המקוריים אשר סופקו לרוכש, העברתם חזרה לרשות חברת "כסף פנאי" והצגת תעודת הזהות של הרוכש. *** אופרציית בנק 
7. אחריותה של אשכול מוגבלת לאמור בסעיף 5 לעיל בלבד, בכפוף לנאמר בסעיף 6, ומעבר לכך הרוכש מוותר על כל טענה שהיא לנזק כלשהו שנגרם לו עקב השימוש או הכוונה להשתמש בשטרות "כסף פנאי". 
8. עם רכישת שטרות "כסף פנאי" יקבל הרוכש חשבונית וקבלה מחברת "כסף פנאי". הרוכש אינו זכאי לקבלה ו/או חשבונית מהגורמים המכבדים "כסף פנאי". 
9. הגורם היחידי שזכאי להנפיק, להדפיס ולספק "כסף פנאי" הינו חברת "כסף פנאי". 
10. כל זיוף, שכפול, העתקה או ניסיון לזייף, לשכפל או להעתיק "כסף פנאי" מהווה ניסיון הונאה, גניבה ורמאות כלפי חברת "כסף פנאי", ומהווה עבירה פלילית על פי כל דין. 
11. לאחר ששטרות "כסף פנאי" הועברו לרוכש, חברת "כסף פנאי" אינה אחראית בשום צורה לאובדן, השחתה או נזק של השטרות, והרוכש מוותר מראש על כל טענה בגין אובדן, השחתה או נזק. 
12. חברת "כסף פנאי" אינה אחראית בשום צורה לשירותים, למוצרים ולטובין שסופקו על ידי הגורמים המכבדים את "כסף פנאי", ורוכש "כסף פנאי" מוותר מראש על כל טענה כלפיי חברת "כסף פנאי" לגבי טיב השירות, המוצר או כל דבר אחר אשר קיבל מהעסקים בתמורה לשטרות "כסף פנאי". 
13. חברת "כסף פנאי" אינה אחראית בשום צורה לכל נזק שייגרם לרוכש במהלך קבלת השירות או הטובין מהגורמים המכבדים "כסף פנאי". 
14. שטרות "כסף פנאי" הינם תווי קנייה המכובדים על ידי עסקים שונים. למרות זאת, חברת "כסף פנאי" היא האחראית הבלעדית לכיבוד שטרות "כסף פנאי". לעסקים המופיעים ברשימה אין כל התחייבות כלפי רוכשי שטרות "כסף פנאי", וכיבוד השטרות על ידם ייעשה בשירותים ומוצרים בלבד, על פי שיקול דעתם ורצונם הטוב.